FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Shazilkree JoJobar
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 27 July 2018
Pages: 128
PDF File Size: 9.77 Mb
ePub File Size: 6.30 Mb
ISBN: 875-3-45963-778-6
Downloads: 94397
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fekus

Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i openito zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota.

U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2. Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene odreenim faktorom.

Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova za provoenje faktorske analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

Matrica varijanci i kovarijanci vektora X: Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu izvornih varijabli.

Type of factor analysis Exploratory factor analysis Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents. Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama.

Faktorska analiza

Analiza lunog drvenog mosta posebne konstrukcije Analysis of Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents. Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Anketni upitnik sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih ispitanika. Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlueni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajednikih faktora diferencira zajedniku i specifinu varijancu, te se izlueni faktori zasnivaju na zajednikoj varijanci.

  BAERMANN ADAGIO CLARINET PIANO PDF

Drugi faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom. Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja? An overview of the SPSS factor analysis Polazne pretpostavke i relacija 2.

Published on Jan View 43 Download 3. Rezultati za sve anketirane osobe zabiljeeni su uz pomo raunala i skalirani su tako da je prosjek za sva pitanja priblino jednak Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti.

Pmm Faktorska Analiza Predavanje Documents. U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom.

Pojam jednostavne strukture uveo je Thurstone da bi opisao uvjet kad su faktori oznaeni visokim optereenjima za neke varijable i malim za ostale. U stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

In order to assess whether factor analysis is Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju razliita podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo znaenje. Prije provoenja faktorske analize: Tu je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije. Primjermoe se provjeriti pomou matrine algebre. Cattell, Faktorska optereenja-mogu se tumaiti kao korelacije izmeu faktora i ulaznih varijabli, te na taj nain sadre najvaniju informaciju na kojoj se zasniva interpretacija faktora.

Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora. Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju.

  JOHNNY RABB THE OFFICIAL FREEHAND TECHNIQUE PDF

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue. Suprotno tome faktorska analiza glavnih komponenata primjenjuje se ako prethodne spoznaje ukazuju da specifina varijanca ini manju proporciju ukupne varijance.

Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci. Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. Ovisno o polaznoj faktirska postoje brojne varijacije faktorskih modela.

Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Na prvom su faktoru velika optereanja za sve varijable osim za one koje su povezane sa zadovoljstvom kod kue, najnia za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a ostala su srednje veliine. Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. S obzirom na vrijednosti koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica. Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2.

Factor analysis – magic?? Razlike izmeu faktorske faitorska zajednikih faktora i faktorske analize analkza komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance. Confirmatory factor analysis CFA of first order factor Faktorska analiza Factor Analysis Download Report. Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Rezidualne se korelacije faktorzka kao razlika izmeu opaenih korelacija i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora.

Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije.